BG

Желаете да научите какво на практика означава корпоративната социална отговорност и дали дейността на вашата компания е съобразена с нея?

Корпоративната социална отговорност (КСО) представлява подход за постигането на устойчиво развитие чрез доброволното включване на икономически и социални мерки и мерки за опазване на околната среда във фирмената култура, стратегия и дейност, както и във взаимоотношенията с другите заинтересовани лица в допълнение към законоустановените задължения.

В контекста на глобална криза нараства необходимостта от доброволно поемане на ангажимента за прилагането на практика на корпоративната социална отговорност от страна на предприятията.

Посочените по-долу измерения очертават рамката за социално отговорното поведение на предприятията, които осигуряват услуги от общ интерес, а именно: клиенти, персонал (служители и ръководен състав), икономически заинтересовани лица (подизпълнители, доставчици, партньори и конкуренти), обществени органи и други заинтересовани лица (местни и потребителски асоциации и др.), както и околната среда като екосистема – всички тези аспекти попадат в обхвата на социално отговорното поведение.

С помощта на настоящия тест за бързо оценяване можете да извършите оценка на съответствието на вашето предприятие с принципите на КСО. Определете равнището на корпоративната социална отговорност на вашата компания и научете кои са слабите ви страни спрямо други компании.

Настоящата анкета е изготвена като част от проекта Discerno – проект на Европейския център на предприятията с държавно участие и предприятията от общ икономически интерес (SGI Europe), съфинансиран от Европейската комисия и предназначен за предприятията, които осигуряват услуги от общ интерес.

Основата цел на проекта е насърчаване на корпоративната социална отговорност (в това число социално отговорното инвестиране, производство и потребление) на предприятията, които предоставят услуги от общ интерес, чрез осигуряването на подкрепа за прилагането на принципите на КСО в ежедневните управленски решения, както и чрез придобиването на експертни познания и обмен на информация относно устойчивата икономика на обществените услуги. Целта е посредством това да се окаже принос за постигането на социално устойчив растеж, включително и от страна на нововъзникващи икономики като тези в Източна Европа.

Успоредно с това, SGI Europe има за цел да предостави познания и да усъвършенства практиките в набелязаните предприятия, които осигуряват услуги от общ интерес, съгласно принципите на КСО и насоките на Европейския съюз, ООН и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) посредством разпространението и насърчаването на култура, основана на корпоративната етика, и отличаването на най-добрите предприятия с международно признат „знак“. За стартиране на процеса по отличаване, отговорете на въпросите по-долу.

При изготвянето на настоящата анкета бяха взети предвид насоките на SGI Europe относно корпоративната социална отговорност (публикувани през 2006 г.) във връзка с проектa Discerno, предстоящия стандарт на ISO 26000 и методиката на европейското обединение по икономически интереси AEI Standard Ethics.

Попълването на анкетата отнема приблизително 30 минути.

В таблиците по-долу са посочени различни твърдения относно корпоративната социална отговорност. Моля, изберете отговорите, които в най-голяма степен се отнасят за вашата компания. С цел получаване на валиден резултат от теста, моля, отговорете на въпросите възможно най-пълно и точно.

В рамките на теста ще имате възможност за избор между 5 различни отговора.В случай че сте напълно съгласни с твърдението, моля, изберете отговор 2, който гласи „напълно вярно“.

В случай че сте напълно несъгласни с твърдението, моля изберете отговор 6, който гласи „напълно невярно“.

Когато твърдението е отчасти вярно в зависимост от ситуацията във вашата компания, моля, изберете отговор 4, който гласи „отчасти вярно“.

В случай че твърдението не е напълно приложимо към ситуацията във вашата компания, но е повече от отчасти вярно, моля, изберете отговор 5 („по-скоро вярно“), който се намира между отговори „напълно вярно“ и „отчасти вярно“.

Ако смятате, че твърдението не е отчасти вярно по отношение на ситуацията във вашата компания, но не е и напълно невярно, моля, изберете отговор 3 („по-скоро невярно“), който се намира между отговори „отчасти вярно“ и „напълно невярно“.Ако въпросът е неприложим по отношение на вашата компания, моля, изберете отговора вдясно, който гласи „неприложимо“.

Започнете CSR Label Survey [може да отнеме до 45 секунди за зареждане]

За въпроси или предложения, моля, не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща на адрес: stefan.enica@sgieurope.org

Предоставената от вас информация ще бъде обработена при спазване на строга конфиденциалност и ще бъде представена като анонимна. Индивидуалните резултати от теста ще бъдат представени единствено на вас.