NL

Het CEEP-CSR Label is een Europees erkend MVO-label voor publieke dienstverleners

Maatschappelijk verantwoord ondernemen – oftewel Corporate Social Responsibility (CSR) – is een benadering voor duurzame ontwikkeling waarbij organisaties op een transparante manier economische, sociale en milieu-georiënteerde belangen integreren in hun waarden, cultuur, strategie en acties.

Organisaties gaan daarmee verder dan hun wettelijke verplichtingen en integreren MVO op eigen initiatief. Klanten, belanghebbenden en autoriteiten eisen in toenemende mate dat organisaties zich opstellen als verantwoordelijke leden van de gemeenschap, in de eigen branche, in de lokale en in nationale en internationale gemeenschap. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt in dat een organisatie een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en daarmee ook duurzaam, lange-termijn succes voor de eigen organisatie behaalt.

Wat is het doel van een CEEP-CSR Label?

Het CEEP-CSR Label voorziet in de behoefte om maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid aantoonbaar te maken. Het label wordt ondersteund door de Europese Commissie en op Europees niveau afgegeven aan publieke dienstverleners die MVO in praktijk brengen. Het is op Europees niveau ontwikkeld, wordt beheerd door CEEP en wordt medegefinancierd door de Europese Commissie.

Waar staat CEEP voor?

CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services’, oftewel het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke diensten aanbieden. CEEP werd opgericht in 1961 onder leiding van de Europese Commissie en vertegenwoordigt zowel organisaties en werkgeversverenigingen met een maatschappelijke functie als organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang, ongeacht de rechtsvorm of status. CEEP is een van de drie branche-overschrijdende sociale partners die erkend worden door de Europese Commissie en vertegenwoordigt werkgevers van publieke diensten in de Europese Sociale Dialoog. Daarnaast draagt CEEP bij aan Europese verordeningen, richtlijnen en andere wetgeving die van belang zijn voor haar leden.

Wat is de meerwaarde van het CEEP-CSR Label?

Het CEEP-CSR Label stelt organisaties in staat hun stakeholders te laten zien dat de manier waarop zij te werk gaan maatschappelijk en ethisch verantwoord is.

Het CEEP-CSR Label:

 • is gebaseerd op een aantal criteria dat voortkomt uit internationale standaarden (ISO 26000, GRI, ISO 14001, EMAS, Global Compact, etc.);
 • wordt ondersteund en aanbevolen door de Europese Commissie;
 • wordt erkend door Europese aanbestedingsafdelingen en andere organisaties die kwaliteitsnormen opstellen en opleggen, wat organisaties die het label mogen voeren een duidelijke voorsprong geeft;
 • integreert alle aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde managementconcept ‘People, Planet en Profit’ in hanteerbare normen.

Organisaties die deel uitmaken van het CEEP-CSR netwerk kunnen hun ideeën, werkwijzen en succes delen met andere vooraanstaande publieke dienstverleners, binnen heel Europa en binnen veel verschillende terreinen.

Hoe kan u het CEEP-CSR Label verkrijgen?

De toekenning van het label vindt één keer per jaar plaats en de procedure kent verschillende stappen. De eerste stap in de aanvraag voor het label is het invullen van een online zelftest om de sterke en zwakke punten van de organisatie op het gebied van MVO te beoordelen. Deze online zelftest is kosteloos en kan worden ingevuld via de website van CEEP.

De online zelftest omvat de volgende onderwerpen:

 • Corporate governance
 • Sociaal verantwoordelijk gedrag
 • Human resources
 • Economische belanghebbenden (leveranciers, aandeelhouders, partners, etc.)
 • Relaties met overheden en andere publieke belanghebbenden
 • Omgeving en milieu
 • EU en internationale standaarden

Bij een positieve online zelftest (min. score van 70%), zal u gevraagd worden uw dossier in te dienen en kan u het label aanvragen. Het label heeft een geldigheid van twee jaar vanaf het moment dat het is uitgereikt. Begunstigde organisaties zijn vrij om het label te gebruiken in alle communicatie, advertenties en promotie gedurende deze periode.

Na een evaluatie van uw dossier door externe experts ontvangt u een rapport op maat met sterktes en zwaktes. Tot slot beoordeelt een internationale jury aan welke organisaties een award zal worden toegekend. De uitreiking van deze award zal gebeuren tijdens een ceremonie, een exclusief en bijzonder evenement dat gehouden wordt in Stockholm. Het invullen van de vragenlijst op www.ceepcsrlabel.eu. duurt ongeveer 30 minuten.

In de volgende tabellen vindt u een aantal uitspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Kies de antwoorden die het best aansluiten bij de situatie in uw organisatie. Beantwoord de vragen zo accuraat en volledig mogelijk om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Bij deze test kunt u steeds kiezen tussen de volgende antwoorden:

6. helemaal eens; 5. eens; 4. niet eens, 3. niet oneens, 2. helemaal oneens ,  1.niet van toepassing

Indien de uitspraak volledig opgaat voor uw organisatie, kies dan antwoordmogelijkheid 6 (helemaal eens).
Indien de uitspraak absoluut niet opgaat voor uw organisatie, kies dan antwoordmogelijkheid 2 (helemaal oneens).
Wanneer de uitspraak deels aansluit bij de situatie in uw organisatie, kies dan antwoordmogelijkheid 4 (niet eens).
Indien de uitspraak niet volledig aansluit bij de situatie in uw organisatie, maar toch meer dan gedeeltelijk, kies dan antwoordmogelijkheid 5 (eens).
Indien u meent dat de uitspraak niet gedeeltelijk waar is voor uw organisatie, maar toch niet helemaal onwaar, kies dan antwoordmogelijkheid 3 (niet oneens).

Indien de vraag niet van toepassing is op uw organisatie, kies dan antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ aan de rechterzijde.

Ga naar de CSR Label Survey [kan tot 45 seconden duren om te laden]

Aarzel niet om ons een e-mail te sturen bij eventuele vragen of suggesties: carlotta.astori@ceep.eu

Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. U kan alleen zelf uw persoonlijke testresultaten bekijken.